giá xô trong Tiếng Anh là gì?

giá xô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá xô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá xô

    lumpsum price