giá rét trong Tiếng Anh là gì?

giá rét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá rét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá rét

    frosty

    mùa đông giá rét a frosty winter

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá rét

    cold, frosty