giá súng trong Tiếng Anh là gì?

giá súng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá súng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá súng

    rifle rack, gun rack