giá áo trong Tiếng Anh là gì?

giá áo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá áo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá áo

    rack; stand; parasite, sponger, drone

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá áo

    coat rack, coat stand