giá ghi trong Tiếng Anh là gì?

giá ghi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá ghi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá ghi

    face-value