giá vé trong Tiếng Anh là gì?

giá vé trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá vé sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá vé

    ticket fare

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giá vé

    Easel

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá vé

    easel