giá ngự trong Tiếng Anh là gì?

giá ngự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá ngự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá ngự

    govern, rule (over); drive (horse)