giá biểu trong Tiếng Anh là gì?

giá biểu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá biểu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá biểu

    tariff

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giá biểu

    Tariff

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá biểu

    price, price list, schedule, tariff