giá lạnh trong Tiếng Anh là gì?

giá lạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá lạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá lạnh

    frozen

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá lạnh

    frozen