giá chợ trong Tiếng Anh là gì?

giá chợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá chợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá chợ

    market price

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá chợ

    market price