giá mục trong Tiếng Anh là gì?

giá mục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá mục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá mục

    price-list