giá xuất xưởng trong Tiếng Anh là gì?

giá xuất xưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá xuất xưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá xuất xưởng

    factory price