giá trị thương mại trong Tiếng Anh là gì?

giá trị thương mại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá trị thương mại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá trị thương mại

    market value; commercial value