giá khởi điểm trong Tiếng Anh là gì?

giá khởi điểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá khởi điểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá khởi điểm

    starting price