ổ trứng trong Tiếng Anh là gì?

ổ trứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ trứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ trứng

    * dtừ

    sitting, nidus