ổ rơm trong Tiếng Anh là gì?

ổ rơm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ rơm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ rơm

    straw litter, pallet

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ổ rơm

    straw litter, pallet