ổ để đạn trong Tiếng Anh là gì?

ổ để đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ để đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ để đạn

    ammunition recess