ổ trục trong Tiếng Anh là gì?

ổ trục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ trục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ổ trục

  (cơ học) pillow-block, plummer-block; (tech) axle-bearing

  hộp ổ trục axle-box

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ổ trục

  (cơ học) Pillow-block, plummer-block

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ổ trục

  pillow-block, plummer-block