ổ ối trong Tiếng Anh là gì?

ổ ối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ ối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ ối

    amniotic cavity