ổ mắt trong Tiếng Anh là gì?

ổ mắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ mắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ mắt

    (cũ) eye socket, eyhole, orbit

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ổ mắt

    (cũ)Eye socket

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ổ mắt

    eye socket