ổ mối trong Tiếng Anh là gì?

ổ mối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ mối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ổ mối

  * dtừ

  termitary; termitarium

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ổ mối

  * noun

  termitary; termitarium

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ổ mối

  termitary, termitarium