ổ lăn trong Tiếng Anh là gì?

ổ lăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ lăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ lăn

    bearing