ổ bệnh trong Tiếng Anh là gì?

ổ bệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ bệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ bệnh

    (med) nidus