ổ lợn trong Tiếng Anh là gì?

ổ lợn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ lợn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ lợn

    piggery, pigsty, eyhole, orbit, litter of pigs, dirty dwelling/room

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ổ lợn

    Piggery, pigsty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ổ lợn

    piggery, pigsty