ổ đĩ điếm trong Tiếng Anh là gì?

ổ đĩ điếm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ đĩ điếm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ đĩ điếm

    red-light district