ổ chứa bạc trong Tiếng Anh là gì?

ổ chứa bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ chứa bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ chứa bạc

    gambling hell