ổ đạn trong Tiếng Anh là gì?

ổ đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ đạn

    (cartridge) magazine

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ổ đạn

    cylinder (of a revolver)