ổ khớp trong Tiếng Anh là gì?

ổ khớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ khớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ khớp

    glene