ổ kim trong Tiếng Anh là gì?

ổ kim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ kim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ kim

    * dtừ

    needle-bearing