ổ trượt trong Tiếng Anh là gì?

ổ trượt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ trượt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ trượt

    friction - bearing