ổ tán nhiệt trong Tiếng Anh là gì?

ổ tán nhiệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ tán nhiệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ tán nhiệt

    radiator core