ổ gián điệp trong Tiếng Anh là gì?

ổ gián điệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ gián điệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ gián điệp

    den of spies; spy ring