điểm trong Tiếng Anh là gì?

điểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • điểm

  point; dot

  luật đó có mười điểm there are ten points in that law

  bức tranh có nhiều điểm đen on the picture there are many black dots

  point; mark; grade

  bài toán của nó được 5 điểm his mathematics paper got 5 marks

  cho ai/cái gì 10 điểm to give somebody/something marks out of ten

  count

  quan toà tuyên y có tội về điểm thứ nhất, nhưng tha bổng y về điểm thứ nhì the judge found him guilty on the first count, but cleared him of the second

  to dot

  ' cành lê trắng điểm một vài bông hoa ' (nguyễn du) the pear branch was dotted with a few white flowers

  điểm vài nét hồng vào bức tranh to dot a painting with some pink strokes

  to chime; to sound; to strike

  chuông điểm 5 giờ the bell chimed five o'clock

  trống canh điểm năm tiếng the tomtom in the watch-post sounded five beats

  to review

  bà ấy điểm sơ tình hình cho chúng tôi nghe she gave us a brief review of the situation

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • điểm

  point, dot

  Bản luật có mười điểm: There are ten points in that law

  Bức tranh có nhiều điểm đen: On the picture there are many black dots

  Đánh quyền thắng: To win on points in boxing

  Điểm sôi: boiling-point

  Điểm bão hòa: satuaration point

  Đường thẳng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm.: The shortest distance between two points is a straigth line

  Mark

  Bài toán của nó được 5 điểm: His mathematics paper got mark 5

  Dot

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • điểm

  grades, marks, point