điểm giữa trong Tiếng Anh là gì?

điểm giữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm giữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm giữa

    * dtừ

    eye, centre