điểm hẹn trong Tiếng Anh là gì?

điểm hẹn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm hẹn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm hẹn

    rendezvous; meeting place; haunt

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm hẹn

    rendezvous point