điểm rốn trong Tiếng Anh là gì?

điểm rốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm rốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm rốn

    * dtừ

    umbilicus