điểm cao trong Tiếng Anh là gì?

điểm cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm cao

    peak, height

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm cao

    peak, high point, highlight, main point