điểm ngắm trong Tiếng Anh là gì?

điểm ngắm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm ngắm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm ngắm

    * dtừ

    point of aim