điểm chỉ trong Tiếng Anh là gì?

điểm chỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm chỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm chỉ

    sign by pressing one's finnger-print

    không biết chữ thì phải chỉ if one was illiterate, one had to sign by pressing one'sfinger-print (on documents...)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm chỉ

    sign by pressing one’s finger-print