điểm tên trong Tiếng Anh là gì?

điểm tên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm tên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm tên

    * thngữ

    to call over names