điểm uốn trong Tiếng Anh là gì?

điểm uốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm uốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm uốn

    * dtừ

    inflection point