điểm mốc trong Tiếng Anh là gì?

điểm mốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm mốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm mốc

    datum point