điểm đặt trong Tiếng Anh là gì?

điểm đặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm đặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm đặt

    location