điểm binh trong Tiếng Anh là gì?

điểm binh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm binh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm binh

    (từ cũ) rewiew troops

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm binh

    to review, inspect troops