điểm nút trong Tiếng Anh là gì?

điểm nút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm nút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm nút

    * dtừ

    choke point; the most important point, nodal point

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm nút

    junction point