điểm báo trong Tiếng Anh là gì?

điểm báo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm báo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm báo

    to make a press round-up/press review

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm báo

    to make a press round-up or press review