điểm thả trong Tiếng Anh là gì?

điểm thả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm thả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm thả

    * dtừ

    release point