điểm tin trong Tiếng Anh là gì?

điểm tin trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm tin sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm tin

    (mục điểm tin trên ti vi, rađiô) summary of the news; news summary