điểm bắn trong Tiếng Anh là gì?

điểm bắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm bắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm bắn

    * dtừ

    firing point