điểm sương trong Tiếng Anh là gì?

điểm sương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm sương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm sương

    (vật lý) dew-point

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm sương

    dew-point